IELTS BASIC ONLINE

IELTS BASIC ONLINE

6 - 10 người

Khóa học này dành cho các bạn: Gần như mất gốc, có thể giới thiệu sơ về bản thân như tên, tuổi, sở thích, gia đình, bạn bè nhưng còn sai nhiều và thiếu từ vựng. Có khái niệm về các thì nhưng còn mơ hồ. Phát âm còn sai nhiều >> Xem chi tiết