IELTS FOUNDATION

IELTS FOUNDATION

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng ở mức trung bình, có thể nắm được ngữ pháp căn bản và viết được câu đơn, phát âm trung bình và có thể trả lời các câu hỏi Speaking Part 1 với tốc độ chậm. >> Xem chi tiết