IELTS INTERMEDIATE

IELTS INTERMEDIATE

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng ở mức nâng cao, có thể nắm được ngữ pháp nâng cao và viết được câu phức, phát âm trung bình khá, có thể trả lời các câu hỏi Speaking Part 1 và 2 với tốc độ trung bình. >> Xem chi tiết